fbpx

Jestem Festiwal

Wioska Indiańska w Kacwinie

27-30.06.2024

 1. Niniejszy regulamin (“Regulamin“) określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim sklepu internetowego jestemfestiwal.pl.
 2. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:
  Klient – podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.
  Partner – zarejestrowany uczestnik Programu;
  Program – usługa programu partnerskiego Sklepu świadczona przez Sebastian Pańszczyk WEST TRADE z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. Waksmundzka 93b, NIP: 7361704973
  Sklep
  – sklep internetowy jestemfestiwal.pl prowadzony przez Sebastian Pańszczyk WEST TRADE z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. Waksmundzka 93b, NIP: 7361704973;
  Strefa Partnera – informacje udostępniane Partnerowi w Sklepie (dedykowany panel) dotyczące m.in: statystyk odwiedzin Klientów z linków partnerskich, wysokość uzyskanych prowizji, informacje o wypłatach prowizji, materiały informacyjne.
 3. W Programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (pełnoletnie), przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.
 4. Udział w Programie wymaga założenia konta Partnera w Strefie oraz akceptację Regulaminu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do Programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 6. W ramach uczestnictwa w Programie, Partner wynajmuje swoją powierzchnię reklamową poprzez umieszczenie na swojej: stronie internetowej i/lub w social mediach materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do Sklepu.
 7. W ramach panelu Partnera, Sklep udostępnia Partnerowi w Strefie Partnera statystyki Programu, m.in. odwiedziny z linków partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy Sklep a Partnerem.
 8. Po zakupie produktu w Sklepie przez Klienta przy użyciu linku partnerskiego, Partnerowi zostanie naliczona prowizja. Prowizja jest naliczana od cen netto produktów i usług.
 9. Wysokość prowizji za polecenie Klienta jest określona w Strefie Partnera.
 10. Z programu wykluczone są koszty wysyłki.
 11. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
  * Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w Sklepie przed przystąpieniem Partnera do Programu;
  * Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.
  * Klient zwróci Produkt.
 12. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy.
 13. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Sklep.
 14. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.
 15. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane i dostępne w Strefie Partnera.
 16. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto.
 17. Zestawienie prowizji przygotowane przez Sklep jest jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi.
 18. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji.
 19. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym.
 20. Partner, który prowadzi działalność gospodarczą zobowiązuje się do wystawienia faktury.
 21. Partner, który jest osobą fizyczną nie ma obowiązku wystawiania faktury.
 22. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
 23. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.
 24. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Sklepu.
 25. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 26. Sklep zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 dni przed tym faktem na adres e-mail podany w Strefie Partnera.
 27. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 28. W przypadku zakończenia Programu Sklep zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu i wypłaci je bez względu na ich wysokość.
 29. Udział w Programie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.
 30. Partner zobowiązuje się do niemanipulowania uzyskiwanymi prowizjami, w szczególności dotyczy to, ale nie ogranicza się do:
  * niezakładania dodatkowych kont na swoje dane w celu uzyskania prowizji,
  * niezakładania fikcyjnych kont Klientów w celu uzyskania prowizji,
  * wprowadzania Klientów w błąd odnośnie produktów lub usług Sklepu,
  * stosowania reklam w wyszukiwarkach internetowych z wykorzystaniem nazwy Sklepu (także w zmienionej formie lub z błędami) lub nazw produktów Sklepu,
  * oferowania nagród lub zwrotów (cash back) polecanym Klientom,
  * oferowania kuponów rabatowych lub sugerowania otrzymania kuponu lub zniżek poprzez skorzystanie z polecenia Partnera,
  * manipulowania cookies (cookie stuffing) w celu uzyskania prowizji, gdy użytkownik faktycznie nie kliknął w link Partnera,
  * używania nazwy Sklepu (także w zmienionej formie lub z błędami) w nazwach domen.
  Wszelkie takie działania będą skutkowały natychmiastowym zablokowaniem konta Partnera oraz anulowaniem zgromadzonych prowizji.
 31. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu, Sklep będzie informował Partnera na adres e­-mail podany w Strefie Partnera.
 32. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Programu.
 33. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu wysyłanych przez Sklep na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 34. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu.
 35. Sklep nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.