fbpx

Jestem Festiwal

Wioska Indiańska w Kacwinie

27-30.06.2024

Regulamin Festiwalu JESTEM 2024

Regulamin Festiwalu JESTEM 2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin imprezy masowej (“Regulamin“) został wydany na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami).
 2. Regulamin dotyczy imprezy masowej pt. “JESTEM Festiwal Nowej Świadomości” odbywającej się w dniach 27-30 czerwca 2024 r. (“Impreza“) na terenie polany wysokogórskiej położonej na terenie wsi Kacwin ul. Nadwodnia, organizowanej przez Sebastian Pańszczyk West Trader, ul. Waksmundzka 93b, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7361704973, REGON 387462781 (“Organizator“).
 3. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:
  Bilet (karnet) potwierdzenie prawa uczestnictwa w Imprezie organizowanej przez Organizatora nabyte przez Uczestnika Imprezy w wyniku zawarcia stosownej umowy sprzedaży.
  Uczestnik
  – każda osoba obecna na Imprezie, w tym:
  a. osoby, które zakupiły Bilet;
  b. osoby z obsługi technicznej;
  c. przedstawiciele instytucji państwowych, Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służb zabezpieczających, pogotowia ratunkowego;
  d. Służby Porządkowe i Służby Informacyjne;
  e. osoby z identyfikatorami – Organizator Imprezy, zespół, obsługa. 
  Służby Porządkowe i Służby Informacyjne – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony osób i mienia, legitymujące się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 
  Teren Imprezy – miejsce wydzielone przez Organizatora Imprezy znajdujące na terenie Wioski Indiańskiej w Kacwinie (ul. Nadwodnia, 34-441 Kacwin) wraz z bezpośrednio przylegającymi do niej terenami wskazanymi przez Organizatora na mapie Imprezy. 
 4. Regulamin jest skierowany do wszystkich Uczestników, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na Terenie Imprezy.
 5. Impreza jest organizowana na Terenie Imprezy, który jest dostępny dla Uczestników od 27 czerwca godz. 08.00 do 30 czerwca do godz. 15.00. Po zakończeniu Imprezy Uczestnicy mają obowiązek – bez zbędnej zwłoki –  opuszczenia Terenu Imprezy.
 6. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się Uczestników Imprezy, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
  a. sposób organizacji Imprezy;
  b. prawa i obowiązki Organizatora;
  c. prawa i obowiązki Uczestników wynikające m.in. z nabycia Biletu;
  d. warunki uczestnictwa w Imprezie;
  e. zasady odpowiedzialności Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem.
 7. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie warunków uczestnictwa Uczestników w Imprezie i korzystania przez nie z Terenu Imprezy, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 8. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Uczestników obecnych na Imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 
 9. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania imprezy, zmiany daty Festiwalu, miejsca Festiwalu oraz programu.
 10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe skutkujące utratą zdrowia lub życia.

II. ZAKUP BILETU ORAZ OBECNOŚĆ NA FESTIWALU

 1. Podczas Imprezy obowiązuje jeden rodzaj Biletów. Jest to czterodniowy karnet upoważniający do wielokrotnego wstępu na Imprezę.
 2. Bilety są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej i wystawiane są na okaziciela.
 3. Sprzedaż Biletów odbywa się na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.jestemfestiwal.pl
 4. Przed zakupem biletu Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 5. Bilet (karnet) upoważnia Uczestnika Imprezy do udziału we wszystkich wydarzeniach Imprezy (warsztaty, wykłady, koncerty, itp.) oraz zapewnia dodatkowe uprawnienia, które są określone w Regulaminie oraz opisie Biletu.
 6. Bilet może być użyty (skasowany) tylko raz. Należy go chronić przed wpadnięciem w niepowołane ręce i nie udostępniać – w żaden sposób (np. e-mail, social media, itp.) – osobom trzecim. Należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu (Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilet utracony lub skradziony). Bilet nie może być w żaden sposób kopiowany (kserowany, skanowany, itp.) Działania takie spowodują utratę ważności Biletu i mogą wiązać się z dalszymi konsekwencjami.
 7. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ppkt 12 Ustawy o prawach Konsumenta, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zakupu biletu.
 8. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy lub innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie, Kupujący będzie miał możliwość wymiany biletu na inny lub zwrot pieniędzy.
 9. Zmiana programu nie jest podstawą do zwrotu Biletu.
 10. Nabywanie Biletów w celu odsprzedaży z zyskiem albo odsprzedaż takich Biletów z zyskiem podlega karze (art. 133 Kodeksu wykroczeń).
 11. Organizator nie wyraża zgody na nabywanie Biletów w celu późniejszego ich wykorzystania do celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych, konkursowych itp.
 12. Dzieci do 10 roku życia mogą przebywać na Terenie Imprezy za darmo, jednak tylko pod opieką dorosłego posiadającego ważny bilet.
 13. Uczestnicy którzy do dnia rozpoczęcia Imprezy nie ukończyli 18-stego roku życia mogą przebywać na Terenie Imprezy tylko pod opieką osoby pełnoletniej. W takim przypadku opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika przez cały okres trwania Imprezy.
 14. Każdy Uczestnik przebywający na Terenie Imprezy jest zobowiązany do posiadania opaski wydawanej w kasie festiwalu osobom posiadającym Bilet. Opaska upoważnia do wielokrotnego wchodzenia oraz wychodzenia na Teren Imprezy.
 15. Udostępnianie swojej opaski innym osobom jest zabronione.
 16. W przypadku zgubienia opaski należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów. Uczestnicy bez opasek będą proszone o opuszczenie Terenu Imprezy.
 17. Uczestnicy Imprezy posiadający Bilet w formie opaski, w trakcie trwania Imprezy są użytkownikami Terenu Imprezy.
 18. Ilość biletów jest ograniczona.
 19. Organizatorowi przysługuje prawa odmowy wejścia na Imprezę osobom które:
 • są pod widocznym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 • posiadając niebezpieczne przedmioty w tym broń, materiały wybuchowe, petardy, środki odurzające, alkohol, wyroby pirotechniczne
 • nie mogą potwierdzić swojej tożsamości.
 • jawnie agresywnym lub w jakikolwiek innych sposób stwarzającej zagrożenie dla innych uczestników Festiwalu lub mienia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator ma prawo wyprosić z festiwalu każdego kto narusza postanowienia Regulaminu. Osobom wyproszonym nie przysługuje prawo do zwrotu biletów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na całym terenie Festiwalu.
 3. Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunku uczestników Festiwalu na zdjęciach lub filmach z Festiwalu. Kupując bilet uczestnik festiwalu akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na filmach i zdjęciach promujących, dokumentujących festiwal.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW FESTIWALU

 1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania opaski festiwalowej
 2. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania poleceń organizatorów Festiwalu i poszanowani terenu na którym odbywa się Festiwal.
 5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie na którym odbywa się festiwal. Zabrania się niszczenie jakiegokolwiek mienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualny regulamin jest dostępny na www.jestemfestiwal.pl
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 4. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z Festiwalem odbywa się tylko poprzez adres: biuro@jestemfestiwal.pl

Regulamin sklepu i konta

Regulamin sklepu i konta JESTEM Festiwal – www.jestemfestiwal.pl

§ 1 DEFINICJE

Bilet – bilet (karnet) potwierdzenie prawa uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu organizowanym przez Sprzedawcę nabyte przez Kupującego w wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży.
Dział Obsługi Klienta (DOK) – punkt udzielający informacji Kupującemu. Kontakt z DOK jest możliwy w dni robocze w godzinach 10.00 – 14.00.
Dzień roboczy
– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Faktura – faktura w formie elektronicznej wystawiana i wysyłana na adres Kupującego wskazany podczas składania Zamówienia.
Kodeks cywilny
 – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Kodeks wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 1971. Kodeks wykroczeń. 
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto w którym gromadzone są jego dane oraz informacje o złożonych zamówieniach w Sklepie. 
Kupon – kupon rabatowy (kod) umożliwiający Kupującemu otrzymanie zniżki na zakupy w Sklepie w wysokości i na warunkach podanych w opisie danego Kuponu. Kupon może być zastosowany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia za pomocą przeznaczonego do tego celu pola w formularzu zamówienia.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Nabywca biletu – Kupujący, który nabył Bilet w Sklepie.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Kupujący może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym treści marketingowe (informacje handlowe dotyczące produktów, promocji, usług) Kupującego oraz jego partnerów biznesowych.
PayU – serwis płatności elektronicznych za pośrednictwem którego dokonywane są w Sklepie płatności elektroniczne (przelewy, karty, BLIK) prowadzony przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ulicy Grunwaldzka 186, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.  
Posiadacz biletu – osoba, która legitymuje się Biletem w sposób uprawniony, spełniająca wymagania Regulaminu i Regulaminu Wydarzenia. 
Regulamin – niniejszy regulamin.
Regulamin Wydarzenia – regulamin konkretnego Wydarzenia na które Bilety są sprzedawane w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Festiwalu JESTEM prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.jestemfestiwal.pl
Sprzedawca – Sebastian Pańszczyk West Trader, ul. Waksmundzka 93b, 34-400 Nowy Targ, NIP 7361704973, REGON 387462781.
Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. 
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu.
Usługobiorca – każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługodawca – Sebastian Pańszczyk West Trader, ul. Waksmundzka 93b, 34-400 Nowy Targ, NIP 7361704973, REGON 387462781.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
Wydarzenie – każde wydarzenie edukacyjne, kulturowe, muzyczne lub inne na które Bilety są dostępne w Sklepie.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ I USŁUGODAWCĄ

 • adres pocztowy: ul. Waksmundzka 93b, 34-400 Nowy Targ;
 • kontakt z Działem Obsługi Klienta: biuro@jestemfestiwal.pl , tel. +48 884 079 637 jest możliwy w Dni robocze w godzinach 10.00 – 14.00.
 • kontakt w sprawach RODO: rodo@jestemfestiwal.pl
 • adres do zwrotów towaru (w przypadku odstąpienia od umowy – nie dotyczy zwrotów Biletów): Sklep JESTEM, ul. Waksmundzka 93b, 34-400 Nowy Targ;
 • adres do wysyłania reklamowanego towaru (nie dotyczy zwrotów Biletów): Sklep JESTEM, ul. Waksmundzka 93b, 34-400 Nowy Targ

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera m.in. postanowienia dotyczące założenia i utrzymania konta w Sklepie, zasady nabywania biletów na Wydarzenia oraz towarów i usług z nimi związanych, zasady zawierania umów poprzez Sklep, najważniejsze informacje o Sprzedawcy oraz prawach Konsumentów. 
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Konta w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający prawa sprzedawcy oraz praw osób trzecich.
 3. Kupujący korzystający ze Sklepu i Konta akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Kupujący nie ma prawa zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób, w tym Kupującego, a także podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Sklepie.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych. W szczególności za podanie niewłaściwego kraju zamieszkania, który jest niezbędny do prawidłowego naliczenia i rozliczenia podatku VAT.
 5. Korzystanie z wszelkich udostępnionych (płatnie i nieodpłatnie) materiałów (w tym Usług Elektronicznych i Publikacji Elektronicznych) nie jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek chronionej zawartości dostępnej za jej pośrednictwem, poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Wszystkie materiały publikowane w Sklepie są chronione i oznaczone następującą adnotacją „© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze ich rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sprzedawcy zabronione.”

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies;
 • aktywne konto e‑mail.

§ 5 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: biuro@jestemfestiwal.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 7. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Usługodawca zablokuje i następnie usunie Konto.

§ 6 LOGOWANIE DO KONTA PRZY UŻYCIU DANYCH Z GOOGLA

 1. Sklep umożliwia zalogowanie się do Konta przy pomocy danych logowania używanych przez Użytkownika w serwisach Google.
 2. W celu zalogowania się przy pomocy danych z Googla należy użyć przycisku „ZALOGUJ SIĘ – GOOGLE”.
 3. Dane, które otrzymuje nasza witryna to w przypadku:
 • Googla – imię, nazwisko, login, zdjęcie

Nie otrzymujemy i nie zapisujemy w jakikolwiek sposób hasła użytego do logowania w serwisie Google.

§ 7 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za produkt.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 5. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych, w tym w zakresie Biletów i Treści cyfrowych.
 6. Złożenie zamówienia dokonuje się po zaakceptowaniu i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów, z chwilą naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ i PŁACĘ”.
 7. Dostęp do Treści cyfrowych i Biletów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego.
 8. Po odnotowaniu na koncie Sprzedawcy płatności, Sprzedawca udostępni Kupującemu (w sposób automatyczny) zamówione Bilety i Treści cyfrowe poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Kupującego e-mail.
 9. Zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Kupującego danych w formularzu zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu (złożeniu) zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 10. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Kupującego.
 11. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 12. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 8 ZAKUPY BILETÓW (KARNETÓW) NA WYDARZENIE

 1. Sklep umożliwia zakup Biletów na Wydarzenie.
 2. Bilet, w zależności od rodzaju Wydarzenia, może być Biletem na okaziciela lub Biletem imiennym. Informacja o rodzaju Biletu jest zamieszczona w Sklepie (w opisie Wydarzenia, w którym znajduję się również link do Regulaminu Wydarzenia). 
 3. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Wydarzenia. 
 4. Bilet jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej. 
 5. Cena za Bilet widoczna w Sklepie jest całkowitą ceną za Bilet.
 6. Możliwość złożenia zamówienia Biletów dotyczy Wydarzeń aktywnych w Sklepie.
 7. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia za pomocą formularza zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w § 7 pkt. 3-12.
 8. Po skutecznym opłaceniu biletu (płatności elektroniczne) zostanie on automatycznie wysłany (bez dodatkowych opłat) na podany adres e-mail wraz z Fakturą. W przypadku braku ich otrzymania w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta podając numer zamówienia wraz z danymi osobowymi Kupującego. 
 9. Bilet (karnet) upoważnia Posiadacza Biletu do udziału we wszystkich imprezach danego Wydarzenia (warsztaty, wykłady, koncerty, itp.) oraz zapewnia dodatkowe uprawnienia, które są określone w Regulaminie Wydarzenia i opisie Biletu w Sklepie.
 10. Bilet może być użyty (skasowany) tylko raz. Chroń go przed wpadnięciem w niepowołane ręce i nie udostępniaj – w żaden sposób (np. e-mail, social media, itp.) – osobom trzecim. Przechowuj go w bezpiecznym miejscu (Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony). Bilet nie może być w żaden sposób kopiowany (kserowany, skanowany, itp.) Działania takie spowodują utratę ważności Biletu i mogą wiązać się z dalszymi konsekwencjami.
 11. Zgodnie z art. 38 pkt 1 ppkt 12 Ustawy o prawach Konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zakupu Biletu.
 12. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia lub innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie Wydarzenia, Kupujący będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrot pieniędzy.
 13. Nabywanie Biletów w celu odsprzedaży z zyskiem albo odsprzedaż takich Biletów z zyskiem podlega karze (art. 133 Kodeksu wykroczeń).
 14. Sprzedawca nie wyraża zgody na nabywanie Biletów w celu późniejszego ich wykorzystania do celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych, konkursowych itp. 

§ 9 PŁATNOŚCI

Za złożone Zamówienie kupujący może zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, która obsługuje następujące formy zapłaty:

 • kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
 • przelew elektroniczny;
 • BLIK;
 • płatność ratalna.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 10 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za Zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego zapłaceniu.
 3. W sytuacji gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są – w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. do paczkomatów;
  c. drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Kupującego podczas składania zamówienia – w przypadku Biletów i Treści cyfrowych. 
 5. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Biletów i Treści cyfrowych bez wad.
 6. Do każdego opłaconego zamówienia wystawiana jest automatycznie faktura VAT, którą Kupujący otrzymuję mailem na adres e‑mail użyty podczas składania zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych (w szczególności za podanie niewłaściwego kraju zamieszkania, który jest niezbędny do prawidłowego naliczenia i rozliczenia podatku VAT).

§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a. w którym Kupujący lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru
  b. zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku umowy o dostarczenie Treści cyfrowych.
 3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczania towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres podany w § 2 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 12 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 11 Regulaminu, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomi, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 9. o dostarczanie Treści cyfrowych, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
  a. Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego;
  b. Kupujący został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  c. Sprzedawca przekazał Kupującemu zgodne z prawem potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, obejmujące informację o ww. zgodzie, na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej przez rozpoczęciem świadczenia usługi.

§ 12 REKLAMACJE

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową sprzedaży, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

II. Towary

 1. W przypadku braku zgodności towaru z Umową sprzedaży, Kupujący ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z Umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący może w każdym przypadku żądać:
  a. wymiany towaru,
  b. naprawy towaru.
 4. Dodatkowo, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
  b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
  c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  d. brak zgodności towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 5. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego towar na swój koszt.
 6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 7. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres wskazany w § 2 Regulaminu. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 8. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

III. Treści cyfrowe

 1. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży o dostarczenie Treści cyfrowych, Kupujący ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowych, Kupujący może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Kupującego i Sprzedawcę terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży.
 3. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowych, jeżeli:
  a. z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowych lub
  b. kupujący i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia Umowy sprzedaży wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści cyfrowych z Umową sprzedaży, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 5. Jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową sprzedaży.
 6. Dodatkowo, jeżeli Treści cyfrowe są niezgodne z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o: obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, pod warunkiem, że:
  a. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowych z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  b. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowych do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
  c. brak zgodności Treści cyfrowych z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści cyfrowe do zgodności z umową;
  d. brak zgodności Treści cyfrowych z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia Treści cyfrowych do zgodności z umową);
  e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy na podstawie poprzedniego postanowienia, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowych z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Kupującemu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej Treści cyfrowych), lub obniżenia ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub obniżeniu ceny.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

IV. Bilety

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Wydarzenia.
 2. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia:
  a. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie www.jestemfestiwal.pl. Dodatkowo Kupujący mogą otrzymać tą informację e-mailem.
  b. Kupujący będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży i otrzymać zwrot pieniędzy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej biletów):
  a. Kupujący może zwrócić Bilet do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany i otrzymać zwrot pieniędzy.
  b. aby otrzymać zwrot pieniędzy Kupujący zobowiązany jest skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży umieszczonego na końcu Regulaminu (jednak nie jest to obowiązkowe) lub – przesłania na adres wskazany w § 2 Regulaminu – oświadczenia o zwrocie wraz ze wskazaniem następujących informacji: imię i nazwisko Kupującego, data zawarcia Umowy sprzedaży wraz z nr Zamówienia, adres Kupującego wraz z nr telefonu i adresem e-mail.
 4. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o skorzystaniu z tego prawa.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13 DANE OSOBOWE

I. Korzystanie ze sklepu

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie Umowy sprzedaży i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  a. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  c. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 5. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia,
  d. ograniczenia przetwarzania,
  e. przeniesienia danych do innego administratora
  f. a także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Korzystanie z Konta

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  a. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
  b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  c. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych,
  b. ich sprostowania,
  c. usunięcia,
  d. ograniczenia przetwarzania,
  e. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
  f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Newsletter

 1. Podczas składania zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera. 
 2. Zasady korzystania z nieodpłatej usługi Newsletter dostępne są w Regulaminie Newslettera.
 3. Korzystanie z Newslettera jest możliwe tylko po zaakceptowaniu Regulaminu Newslettera.

§ 14 ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sebastian Pańszczyk West Trader, ul. Waksmundzka 93b, 34-400 Nowy Targ,
adres e-mail: biuro@jestemfestiwal.pl

– Ja ………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży: następujących towarów (*) / o świadczenie następującej usługi (*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci (*) / zakupie Biletu/ów (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia Umowy Sprzedaży i nr Zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko Kupującego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres Kupującego, nr telefonu :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Kupującego
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin newslettera

Regulamin newslettera

Regulamin newslettera „JESTEM” – www.jestemfestiwal.pl

§ 1 DEFINICJE

 1. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
 2. Serwis – strona internetowa Festiwalu JESTEM prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: https://jestemfestiwal.pl
 3. Usługodawca – Sebastian Pańszczyk West Trader, ul. Szaflarska 3a, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7361704973, REGON 387462781
 4. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e‑mail.
 3. Wiadomości e‑mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e‑mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e‑mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e‑mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e‑mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e‑mail Usługodawcy: rodo@jestemfestiwal.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres: rodo@jestemfestiwal.pl, który jest dostępny w formularzu kontaktowym po wybraniu opcji Reklamacje.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania informacji o treściach marketingowych oraz handlowych i będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości otrzymywania informacji o treściach marketingowych i handlowych.
 5. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Serwisie.
 8. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą za pomocą e‑maila: rodo@jestemfestiwal.pl.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e‑mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e‑mail Usługodawcy: rodo@jestemfestiwal.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.