fbpx

Jestem Festiwal

Mapa

Wioska Indiańska w Kacwinie

03-06.07.2025

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Festiwalu Jestem jest: West Trader Sebastian Pańszczyk, ul. Szaflarska 3a, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7361704973.
 2. Festiwal Jestem odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2024 w Wiosce Indiańskiej w Kacwinie, ul. Nadwodnia.
 3. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób które będą przebywały na terenie Wioski indiańskiej w trakcie trwania Festiwalu Jestem. Każdy uczestnik Festiwalu Jestem przebywający we Wiosce Indiańskiej w trakcie trwania Festiwalu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania imprezy, zmiany daty Festiwalu, miejsca Festiwalu oraz programu.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe skutkujące utratą zdrowia lub życia.

II. ZAKUP BILETU ORAZ OBECNOŚĆ NA FESTIWALU

 1. W Festiwalu może uczestniczyć każda osoba która nabyła bilet lub uzyskała od organizatorów stosowne pozwolenie.
 2. Dostępne są bilety na cały Festiwal (karnety).
 3. Bilety na Festiwal Jestem można nabyć poprzez stronę: www.ekobilet.pl.
 4. Bilet na cały Festiwal upoważnia do przebywania na terenie na którym odbywa się Festiwal od 27-30 czerwca 2024.
 5. Dzieci do 15 roku życia mogą przebywać na festiwalu za darmo, jednak tylko pod opieką dorosłego posiadającego ważny bilet.
 6. Osoby które do dnia rozpoczęcia Festiwalu nie ukończyły 18-stego roku życia mogą przebywać na terenie Festiwalu tylko pod opieką osoby pełnoletniej. W takim przypadku opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika przez cały okres trwania Festiwalu.
 7. Decydując się na zakup biletu, w momencie zapłaty rezygnujesz z możliwości zwrotu biletu i nabywasz prawa do uczestnictwa ze wszystkich atrakcjach programowych festiwalu.
 8. Każdy przebywający na terenie Festiwalu jest zobowiązany do posiadania opaski wydawanej w kasie festiwalu osobom posiadającym bilet. Opaska upoważnia do wielokrotnego wchodzenia oraz wychodzenia z miejsca w którym odbywa się Festiwal.
 9. Udostępnianie swojej opaski innym osobom jest zabronione.
 10. W przypadku zgubienia opaski należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów. Osoby bez opasek będą proszone o opuszczenie terenu Festiwalu.
 11. Zmiana programu nie jest podstawą do zwrotu biletu.
 12. Osoby posiadające bilet w formie opaski, w trakcie trwania festiwalu są użytkownikami terenu na którym odbywa się festiwal.
 13. Ilość biletów jest ograniczona.
 14. Organizatorowi przysługuje prawa odmowy wejścia na Festiwal osobom które:
 • są pod widocznym wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 • posiadając niebezpieczne przedmioty w tym broń, materiały wybuchowe, petardy, środki odurzające, alkohol, wyroby pirotechniczne
 • nie mogą potwierdzić swojej tożsamości.
 • jawnie agresywnym lub w jakikolwiek innych sposób stwarzającej zagrożenie dla innych uczestników Festiwalu lub mienia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator ma prawo wyprosić z festiwalu każdego kto narusza postanowienia Regulaminu. Osobom wyproszonym nie przysługuje prawo do zwrotu biletów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na całym terenie Festiwalu.
 3. Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunku uczestników Festiwalu na zdjęciach lub filmach z Festiwalu. Kupując bilet uczestnik festiwalu akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na filmach i zdjęciach promujących, dokumentujących festiwal.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW FESTIWALU

 1. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania opaski festiwalowej
 2. Uczestnicy Festiwalu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania poleceń organizatorów Festiwalu i poszanowani terenu na którym odbywa się Festiwal.
 5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie na którym odbywa się festiwal. Zabrania się niszczenie jakiegokolwiek mienia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Organizatorom przysługuje prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualny regulamin jest dostępny na www.jestemfestiwal.pl
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 4. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z Festiwalem odbywa się tylko poprzez adres: biuro@jestemfestiwal.pl